Log på

Scorpio Remote Heads
Remote Heads i to akser, tre akser og stabiliseret.
Ideelt kombineret med en 30 eller 37 fod Super Scorpio teleskop kran eller konventionelle GFM eller SwissJib kraner.

Terms and Conditions

Samhandelsbetingelser ved leje af udstyr fra FilmGEAR

Døgnvagt:

Er uheldet ude svarer FilmGEAR altid telefonen:

I tilfælde af nedbrud og andet uopsætteligt ring +45 7022 0302 og tryk '1' for døgnvagten.

Venligst ikke misbrug denne mulighed.

FilmGEAR forbeholder sig retten til at fakturere et døgnvagts gebyr på kr. 1.000,-, hvis henvendelsen kunne eller burde ekspederes i almindelig åbningstid.

Er det nødvendigt for døgnvagten at køre ud, f.eks. til en af FilmGEARs afdelinger for at udlevere udstyr eller andet forbeholder FilmGEAR sig retten til at fakturere en døgnvagtsgebyr på kr. 1.000,-.

Åbningstider hos FilmGEAR:

Telefonerne er åbne for forespørgsler og bestillinger i mellem 7:00 og  17:00 mandag til fredag.

Kontoret er bemandet i dagtimerne mellem 8:30 og 16:30.

Lageret er bemandet mellem 7:00 og 17:00.

Værkstedet er bemandet mellem 7:00 og 17:00.

FilmGEAR modtager bestillinger:

Telefon 70220302

Email: \n Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ny kunde hos FilmGEAR:

Hvis du ønsker at leje udstyr hos FilmGEAR, skal du eller din virksomhed være oprettet som kunde hos FilmGEAR. 

Oprettelse kan typisk ske ved fremmøde, medbringende identifikationspapirer med billede samt CVR nummer på virksomheden, dersom man er den ansvarlige ejer, kan kontoen oprettes som virksomhedskonto, hvis virksomheden har været aktiv i mindst 12 måneder med mindst et indleveret årsregnskab.

Vi forbeholder os retten til at kræve forudbetaling for leje i starten.

Parter:

Lejer er den juridiske part i lejeforholdet, samt og ikke begrænset til den respektive person, der pr. mail, telefon eller møde repræsenterer lejer.

FilmGEAR eller udlejer er FilmGEAR ApS eller et associeret datter eller søsterselskab.

Optioner:

Optioner kan altid lægges på udstyr og studier, en option er ikke gældende før den er bekræftet fra FilmGEAR.

Booket:

Du kan booke udstyr, studie eller mandskab pr. telefon eller mail.

En booking er gældende fra du booker pr. telefon eller mail.

Ved af-booking af udstyr og studier senere end 48 timer før lejeaftalen påbegynder forbeholder FilmGEAR sig retten til at fakturere fuld leje, ligesom lejedage der kunne være udlejet til anden part faktureres.

Udlevering:

Afhentning af lejet udstyr skal ske i almindelig åbningstid.

Lejeaftalen påbegyndes fra udlevering eller afhentning.

Ved andre behov skal det aftales individuelt.

Udstyr fra FilmGEAR er kontrolleret før udlevering hvad angår funktionalitet og defekter.

Returnering:

Lejet udstyr skal returneres i samme stand som det er modtaget.

Lejet udstyr skal altid returneres i henhold til aftalt tid og sted.

Eventuelle defekter skal meddeles FilmGEAR straks de opstår.

Lejeaftalen løber så længe udstyret er ude af FilmGEARs varetægt, eller i tilfælde af skader eller bortkomst indtil erstatningsudstyr eller reparation er udført og FilmGEAR har fuld rådighed over funktionsdueligt udstyr.

Forsikring:

Alt lejet udstyr er forsikret fra FilmGEARs side.

Lejer skal bruge FilmGEARs forsikring.

Udstyrsforsikringen afregnes med 5% af lejesummen og med en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. skadeshændelse.

Køretøjsforsikringen afregnes med 10% af lejesummen og en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. skadeshændelse.

Selvrisiko i tilfælde af skadehændelse faktureres straks til lejer eller senest sammen med evt. faktura for leje af udstyr.

Skader på optikker, lampelinser og pærer er ikke dækket af FilmGEARs forsikringen og vil blive faktureret direkte til produktionen. 

Det er til en hver tid lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt aflåst.

Forsikringen dækker under ingen omstændigheder private effekter.

Forsikringen dækker ikke effekter som forsvinder uden forklarlig grund.

Det er lejers ansvar at opbevare udstyret forsvarligt, både under afhentning, brug og ved tilbage levering. I melllemligger perioder er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt. 

Ønsker produktionsselskabet at være selvforsikrende ved leje af udstyr hos FilmGEAR, skal produktionsselskabet inden leje forholdets start fremsende kopi af lejers forsikringspolice på dansk, der dokumenterer at produktionen er forsikret for såvidt angår lejet udstyr.

FilmGEAR vil i tilfælde af skade eller bortkomst fremsende faktura direkte til produktions-selskabet, FilmGEAR kan ikke blive part i en eventuel sag mellem produktionsselskabet og deres forsikringsselskab.

Af forsikringsbetingelserne skal det fremgå at erstatning for beskadiget eller bortkommet udstyr skal opgøres til nyværdi, ligesom leje forholdet på de bortkomne eller beskadigede effekter fortsætter indtil der er foretaget reperation eller genanskaffelse.

Udstyrsforsikringen skal have en sådan størrelse at produktionen ikke er underforsikret. I tilfælde af at produktionen er underforsikret vil FilmGEAR gøre krav mod produktionsselskabet.

Ved leje af studier er bygningen forsikret i tilfælde af brand. Bemærk at der ved varmt arbejde (varmeovne, svejsning, vikelsliber, special effekt etc.) skal dokumentet "VARMT ARBEJDE" udfyldes og sendes til FilmGEAR på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

FilmGEARs forsikringer dækker under ingen omstændigheder effekter ejet af andre end FilmGEAR ApS.
 

Ansvar:

FilmGEAR ApS kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte og inddirekte omkostninger som følge af Force Majeure, defekt udlejningsudstyr eller fejlagtig betjening af udstyr, ligesom FilmGEAR fraskriver sig alt ansvar for driftstab, avancetab og lignende både direkte og inddirekte tab ifb. med produktansvarsskader.

FilmGEAR ApS kan ikke gøres ansvarlig for forkert anvendelse af det lejede udstyr, udstyr lejet hos FilmGEAR ApS skal til enhver tid benyttes således at de af fabrikanten foreskrevne retningslinier overholdes og det er lejers ansvar at alle brugerne herunder eksterne brugere hyret til at betjene det lejede udstyr, er kvalificeret hertil og enten har den fornødne erfaring eller uddannelse.

FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at vide hvilket projekt udstyret skal anvendes på og hvem der anvender det lejede udstyr, og dersom pågældende ikke er kvalificeret til at betjene udstyret kan FilmGEAR afvise at udleje udstyret.

Ved produktionsleverancer herunder totalleverancer af teknisk udstyr samt eventuelt også personale til opsætning og betjening samt udarbejdelse af design og tekniske løsninger kan FilmGEAR ikke stilles til ansvar som defineret ovenfor.

 

 

Studie leje:

Lejebetingelser for FilmGEARs studier.

FilmGEAR Studierne i tv-byen:
Studie220 og Studie500 i tv-byen

FilmGEAR Set-up Studie
Studie1, Studie2 og Studie3

FilmGEAR Risby Studierne
Scene 0, Scene 1 og Scene 2

Studieleje beregnes fra første dag der bygges eller leveres materialer/rekvisitter/udstyr og indtil studiet er ryddet.

Optioner er meget velkomne, gerne på mail: /n  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. . Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den

Booking af studiet er først bindende for FilmGEAR når du har sendt en mail til /n Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod spambots, du skal have Javascript aktiveret for at se den og du har modtaget en kvittering retur med accept.

Afbooking er som udgangspunkt altid mulig, men sker afbooking senere end 48 timer før lejeperiodens start forbeholdes ret til at fakturere for bookede lejedage.

Udstyrsleverance kommer fra FilmGEAR når det er inden for FilmGEARs kompetencer. Vi er gerne behjælpelige med andre ting såsom Prelight, Catering, Runnerservice etc.

Faciliteter inkluderer udover studiearealet køkken og møderum, produktionskontor, sminke, skuespillerrum, to toiletter og et bad samt gangarealer.

Ekstra faciliteter 12-300kvm kan for kortere og længere perioder tillejes efter behov til f.eks. rekvisit, kostume, produktionen osv.

Rundbue horisonten og gulvet foran er altid grøn eller hvid eller en kombination heraf og overtages som det er farvemæssigt.

Farveskift udføres for egen regning evt. kan FilmGEARs maler udføre arbejdet på timebasis.

Males horisonten eller dele heraf i en anden farve end grøn eller hvid skal den males tilbage til enten grøn eller hvid ved endt brug.

Grøn er altid Vårgrøn Studio-Color fra Hvitfeldt 33159115

Hvid er altid Flügger Flutex 5 Råhvid.

Baggrundstæpper til afdækning af horisonten aftales fra gang til gang.

Walk away er muligt efter aftale med den studieansvarlige og afregnes på timebasis.

Skader på horisonten, betongulv og andet udbedres at FilmGEARs håndværkere på timebasis.

Internet er inklusiv i lejen af studiet.

Strøm afregnes på måler, pt. kr. 2,35 pr. kW

Varme afregnes på måler.

Aircondition på studiet kan levere køleeffekt på 50kW og afregnes efter forbrug.

Rengøring ved første lejedag leveres studiet og tilhørende faciliteter opryddet og rengjort. Ønskes yderligere rengøring og oprydning i produktionsperioden skal det meddeles den studieansvarlige straks muligt, omkostninger herfor afregnes på timebasis, kr. 400,-/t. Ved produktionens afslutning ryddes der op og rengøres på timebasis, så des mere I selv rydder op jo billigere bliver det.

Ansvar. Det er altid produktionens ansvar at studier, lokaler og faciliteter benyttes i henhold til gældende lovgivning og FilmGEAR kan ikke stilles til ansvar for eventuelle konsekvenser af korrekt og/eller forkert brug af studier, lokaler og faciliteter. Lejer bærer det fulde ansvar for anvendelsen af lokalerne, herunder at indretninger, dekorationer osv. opstilles produceres og opstilles iht. alle gældende regler, ligesom lejer forestår indhentelse af eventuelle godkendelser iht. gældende regler. På samme måde skal lejer sikre flugtveje og friholdelse heraf osv. i henhold til gældende regler forsåvidt angår brand-, beredskabs- og byggevedtægter. FilmGEAR kan ikke i nogen tilfælde stilles til ansvar for direkte eller indirekte tab forbundet med lejen eller lejemålet.

Varmt arbejde. Hvis der på studierne og tilhørende lokaliteter udføres "varmt arbejde" såsom svejsning, vinkelslibning, varmepistol, arbejde med åben ild og i det hele taget aktiviteter som indebærer risiko for gløder, ildløs eller lignende skal der på forhånd udfyldes og afleveres et skema som beskriver arbejdet og hvem der varetager f.eks. brandvagt. KLIK FOR SKEMA 

Lån af udstyr:

FilmGEAR udlåner principielt gerne udstyr til produktioner med no-budget og low-budget.

Inden dialog om lån indledes skal den ansvarlige for produktionen scanne/affotografere ID papir med billede, eller komme forbi kontoret for at få dem scannet.

Dog forbeholder vi os at udlånt udstyr skal returneres straks i tilfælde af at udstyret kan lejes ud til anden side. Det er nogle gange muligt at sikre sig mod udlejning ved at betale 50% af lejen.

Afhentning og tilbagelevering af udstyr sker i almindelig åbningstid, og produktionen skal selv stille med en eller to personer til at pakke udstyret i en pasende bil. Altså ikke noget med en lille Fiat Punto til en dolly og lyspakke!

FilmGEAR forheholder sig retten til at opkræve et håndteringsgebyr på mindst 2.500,- ekskl. moms, til dækning af håndtering og administration for hhv. udlevering og indlevering.

Depositum/forudbetaling opkræves dersom vi vurderer at det er nødvendigt.

Lånere betaler altid for brug af FilmGEARs forsikring samt for alt forbrug af filter, diesel, brændtimer og andet.

 

 

 alle priser er opgivet ekskl. moms.

 rev. 1.2 / August 2015

Log på

Scorpio Remote Heads
Remote Heads i to akser, tre akser og stabiliseret.
Ideelt kombineret med en 30 eller 37 fod Super Scorpio teleskop kran eller konventionelle GFM eller SwissJib kraner.

Welcome/Güten Tag

Welcome at FilmGEAR Rental ApS

We are your source for technical solutions and equipment for professional film-, tv-, photo- and event productions.

Over the last 15 years we have had the privilege to supply all kinds of equipment; light, grip, trucks, generators, film stages etc.

Please contact FilmGEAR Rental for further information.

Phone: +45 7022 0302
Mail: filmgear at filmgear dot dk